eko_minskolaMed inspiration av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål har vi på Min Skola satt våra egna mål som vi arbetar efter. Vi vill bidra till en hållbar utveckling, ett ekologiskt samhälle samt biologisk mångfald. Personalens delaktighet och engagemang i miljöarbetet är en förutsättning för positiva resultat. Vi hoppas att kunna uppmuntra våra elever till en ökad och långsiktig medvetenhet kring natur och djur.

Miljömålen bör vara realistiska för oss på de båda enheterna att uppnå, men samtidigt ska vi inte vara rädda för att ge oss själva utmaningar. Min Skola Östermalm och Min Skola Norsborg är två medvetna och gröna skolor. Det innebär att vi alltid arbetar proaktivt med miljöfrågor och ständigt försöker att förbättra vårt miljöarbete.

Många av målen är redan uppnådda.

Sveriges 16 miljömål är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar & vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Vi på Min Skola bidrar till miljömålen genom att:

Skollitteratur

Vi tror på miljövänlig läsning och försöker att så långt som möjligt köpa den skollitteratur som är tryckt på ett miljömedvetet sätt. Det innebär att tryckerierna är kvalitets- och miljöcertifierade samt Svanenlicensierade och certifierade enligt FSC® och PEFC. Vi vill möjligt köpa litteratur från klimatneutrala tryckerier – dvs de som systematiskt och effektivt arbetar för att minska koldioxidutsläpp.

Papper, pennor & förbrukningsmaterial

Vi samarbetar med miljömedvetna företag. Vi köper förbrukningsmaterial från ett företag som ger 5% av sin omsättning oavkortat till världsförbättrande åtgärder. De stödjer bland annat SOS Barnbyar, Hungerprojeket och WaterAid – det vill vi gärna gynna.

Lampor & el

Vi vill hushålla med den värdefulla elen och spara på jordens resurser. Självklart använder vi oss av lågenergilampor samt släcker i utrymmen som inte används. När glödlampor eller lysrör tar slut lämnas de självklart till återvinningen. Vi använder oss av energieffektiva vitvaror.

Jordtimman
Som ett led i vårt energisparande släcker vi alla lampor en gång i månaden och passar då på att ha en mysig stund för samtal under lugna och dämpade förhållanden.

Fika

Vi väljer ekologisk mat för den biologiska mångfalden och för att de människor som odlar maten vi äter ska slippa exponeras för hälsofarliga bekämpningsmedel. Oftast finns det inte ens påvisbara halter av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter vilket gör att vi undviker att få i oss skadliga ämnen i möjligaste mån.

Tvätt- och rengöringsmedel

Vi använder tvätt- och rengöringsmedel som är Svanenmärkta. Det betyder att produkterna innehåller ett minimum av miljö- och hälsofarliga ämnen. Svanenmärkningen ställer också krav på att förpackningen har en sådan liten miljöbelastning som möjligt. Vi vill självklart att våra elever samt personal vistas i en giftfri miljö. Vi använder inga engångsförpackningar.

Djurfoder

På Min Skola Norsborg har vi både lantbruksdjur och smådjur. Djurens foder är ekologiskt odlat, det vill säga utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel samt är inhandlat i närområdet.

Transporter

Vi älskar att röra på oss och promenera! När det inte är möjligt att gå åker vi med kommunala medel. Vid längre resor väljer vi tåg eller hyr miljövänliga bussar från företag som arbetar proaktivt i miljöfrågan. Vi planerar alltid våra transporter noga för att minska belastningen på miljön så långt som möjligt.

Toalett- och hushållspapper

Vi använder oss av toalett- och hushållspapper med Svanenmärkning. Ett Svanenmärkt mjukpapper hör till de minst miljöbelastande inom sin grupp och Svanenmärket visar att produkten uppfyller stränga miljökrav. Pappret består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returfibrer och tillverkningen har skett med låga utsläpp till luft och vatten. Energiförbrukningen vid tillverkningen är låg och mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier har begränsats både vid tillverkningen och i själva pappersprodukten.

Profilkläder

För att vi ska ha en tydlig märkning för våra elever när vi arbetar i stallar, är ute på promenad eller är ute på studiebesök har vi köpt in profilkläder med våra logotyp på. Kläderna är framtagna ur ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbart perspektiv.

Återvinning & källsortering

Jordens resurser är inte oändliga och självklart återvinner vi allt som går att återvinna. Eleverna har gjort fina källsorteringskärl där vi sorterar plast, tidningar, metall etc. När kärlen är fulla hjälps vi åt att gå eller åka till närmaste återvinningsstation.

Våga fråga

Vi vågar fråga – och tar oss tiden – om ursprung, arbetsvillkor, transporter och olika tillsatsämnen.