Elevernas lust, nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras, under gymnasieåren, men också på ett sådant sätt att de kan ta med sig detta ut i livet. Hela verksamheten på Min Skola ska genomsyras av demokratiska värden, som alla människors lika värde, jämställdhet, delaktighet, solidaritet och rättvisa.

Vi arbetar aktivt med att nå ett positivt och tryggt arbetsklimat och alla i verksamheten, elever och medarbetare, tar sitt ansvar för såväl det gemensamma i verksamheten och för att den personliga integriteten hos varje individ respekteras.

  • Eleverna ska trivas och känna trygghet i skolmiljön.
  • Eleverna ska uppleva studiero i skolan
  • Alla anställda ska vara goda förebilder.
  • Eleverna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
  • Varje elev ska bli sedd.
  • Eleverna har en mentor att vända sig till när de behöver hjälp i skolarbetet.
  • Samtliga anställda ska lyfta fram det positiva och utvecklingsbara hos varje individ.
  • Eleverna ska träna sin sociala kompetens.
  • Eleverna ska visa varandra och medarbetarna respekt.
  • Vi ska tillsammans arbeta för att ha en bra skolmiljö.

Här kan du läsa vår Likabehandlingsplan.

Elevinflytande
Utvärdering av allt skolarbete sker kontinuerligt och ger eleven möjlighet till insyn i sitt arbete och resultat i de olika ämnena. Alla elever har en mentor som arbetar med eleven under studietiden. Två utvecklingssamtal hålls med elev, och/eller elev och förälder under läsåret. Eleverna har kontinuerliga klassråd och utser här ordförande samt sekreterare och för minnesanteckningar. Frågor som tas upp vid klassrådet når alltid skolans medarbetare som tar upp frågorna vid veckomöten.

Föräldrainflytande
Vi har en aktiv relation med hemmet, oavsett elevens ålder. En del av kontakten med hemmet sker via månadsbrev, telefonsamtal och via e-post. Föräldrar inbjuds till att ta del av det dagliga arbetet i skolan. Våra dörrar hålls alltid öppna! Kontakta oss för att boka tid.