Elevernas lust, nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras under gymnasieåren, men också på ett sådant sätt att de kan ta med sig detta ut i livet. Hela verksamheten på Min Skola ska genomsyras av demokratiska värden, som alla människors lika värde, jämställdhet, delaktighet, solidaritet och rättvisa.

Vi arbetar aktivt med att nå ett positivt och tryggt arbetsklimat. Både elever och medarbetare tar  ansvar för det gemensamma i verksamheten och för att den personliga integriteten hos varje individ respekteras.

  • Eleverna ska trivas och känna trygghet i skolmiljön.
  • Eleverna ska uppleva studiero i skolan.
  • Alla anställda ska vara goda förebilder.
  • Eleverna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
  • Samtliga anställda ska lyfta fram det positiva och utvecklingsbara hos varje individ.
  • Vi ska tillsammans arbeta för att ha en bra skolmiljö.

Elevinflytande
Utvärdering av allt skolarbete sker kontinuerligt och ger eleven möjlighet till reflektion av sitt arbete och resultat i de olika kurserna. Alla elever har en mentor under studietiden. Utvecklingssamtal hålls med elev, och/eller elev och förälder under läsåret. Eleverna har klassråd och frågor som tas upp vid klassrådet når alltid skolans medarbetare som tar upp frågorna vid personalmöten.

Föräldrainflytande
Vi har en aktiv relation med hemmet, oavsett elevens ålder. Kontakten med hemmet kan ske via månadsbrev, telefonsamtal eller e-post. Föräldrar inbjuds att ta del av det dagliga arbetet i skolan. Våra dörrar hålls alltid öppna. Kontakta oss för att boka tid.